Reģistrācija

Par reģistrāciju

Reģistrācija ir paredzēta tikai pirmsskolas, sākuma, pamata, vidējās un speciālās izglītības iestāžu, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu, kā arī pašvaldību izglītības pārvalžu (turpmāk - Iestāde) pārstāvjiem ar pilnvarojumu ievietot un pārvaldīt šīs Iestādes vakances. Pēc reģistrācijas būs nepieciešams iesūtīt elektroniski parakstītu pieteikumu. Reģistrētie un apstiprinātie Iestādes pārstāvji varēs paši publicēt savas Iestādes vakances.

Lietošanas noteikumi

Informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) sistēmas lietotājs ir fiziska persona, kura, izmantojot noteiktā kārtībā saņemto lietotāja vārdu un paroli (pilnvarots lietotājs) vai arī izmantojot publiskās pieejas iespējas, piekļūst IT sistēmas funkcijām.

Par personas datiem šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīta jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Ikvienam IT sistēmas lietotājam jāievēro šādi noteikumi:

  • lietotājs saņemto informāciju drīkst izmantot tikai to mērķu realizācijai, kurus noteicis sistēmas īpašnieks - Latvijas Universitāte (turpmāk - LU). Iegūto informāciju nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem;
  • lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu, paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti;
  • lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību, izmantojot neparedzētas pieslēgšanās iespējas;
  • lietotājs nedrīkst saņemto informāciju pārveidot, publicēt, pārvadīt, piedalīties tās nodošanā vai pārdošanā, reproducēt kopumā vai daļēji. Jebkuras darbības ar datiem, ieskaitot to vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu, drīkst veikt tikai LU noteiktajā kārtībā;
  • lietotajs nedrīkst izmantot resursus, lai izplatītu vai uzglabātu ar darbu nesaistītu informāciju, t.sk. komerciāla vai personīga rakstura sludinājumus, uzsaukumus, reklāmas, nelegālus audio vai video materiālus, destruktīvas programmas un spēles.

Šo noteikumu neievērošana un/vai sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā, tiek uzskatīta par sistēmas integritātes apzinātu bojājumu. Par pretlikumīgi veiktām darbībām ar šo sistēmu vai par šīs sistēmas nesankcionētu lietošanu persona atbild saskaņā ar LR Krimināllikumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem LR normatīvajiem aktiem.

Reģistrācijas forma

Jūsu kontaktinformācija
Jūsu kontakti ir nepieciešami, lai vakanču kartes izstrādātāji varētu ar Jums sazināties
Parole
Lietošanas noteikumi
Jau esat reģistrējies?