Privātuma politika

Skolotāju piesaistes kampaņas “Esi skolotājs” personas privātuma politikas principi

 1. “Esi skolotājs” (turpmāk – ES) saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem veic personas datu apstrādi, atbilstoši personas datu apstrādes mērķiem.
 2. ES personas datus izmantos tikai savu mērķu īstenošanai.
 3. Personas datu apstrādes nolūks ir ES mērķu sasniegšanā iesaistīto personu reģistrācija.
 4. ES personu datu apstrādes mērķis ir nodrošināt ES interesentu piesaisti un informēšanu.
 5. ES plāno vairākus datu apstrādes veidus:
  1. ES interesentu reģistrēšanu, personai elektroniski aizpildot noteiktu formu veidlapas (intereses anketu);
  2. ES interesentu informēšanai par studiju un izaugsmes iespējām pedagoģijā un izglītības nozarē.
 6. ES apņemas nodrošināt personas datu uzglabāšanu un apstrādi tikai līdz brīdim, kad tiks sasniegts mērķis, ar kādu ir reģistrēti konkrētās personas dati.
 7. Lai nodrošinātu norādīto mērķu sasniegšanu, dati var tikt nodoti trešajām pusēm. Piemēram, lai izsūtītu aktuālo informāciju u.c.
 8.  ES apņemas nodrošināt visu personas datu aizsardzību atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. ES veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.
 9. Pārzinis personas datu apstrādē ir Latvijas Universitāte, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1050, e-pasta adrese: