Indukcijas gada projekta dalībnieki atskatās uz līdz šim gūto pieredzi

Indukcijas gada projekta dalībnieki atskatās uz līdz šim gūto pieredzi

Indukcijas gada projekta dalībnieki savu pirmā pusgada pieredzi projektā vērtē augstu ‒ saņemtais atbalsts mācību procesā un pilnveides grupās viennozīmīgi ir bijis noderīgs. Sadarbība ar docētājiem un kuratoru sniegtais atbalsts zināšanu un prasmju nostiprināšanai praksē, bet pilnveides grupu darbā veidojas profesionāla un cilvēciska saikne starp projekta dalībniekiem ‒ domubiedriem. Kādi bijuši līdzšinējie būtiskākie ieguvumi Indukcijas gadā, stāsta projekta dalībnieki.

Ir bijis vērtīgi pilnveides grupās dalīties pieredzē ar citiem jaunajiem skolotājiem, jo izaicinājumi ir līdzīgi un šī apziņa palīdz iegūt pārliecību:

 • Noteikti ieguvums ir tas, ka visi skolotāji saskaras ar līdzīgām problēmām un jautājumiem neatkarīgi no audzināmo bērnu vecuma – sākot ar pirmsskolu un līdz pat vidusskolai. Un interesanti, ka risinājumi arī ir līdzīgi. (Jolanta, pirmsskolas skolotāja)
 • Iepazinu citus pedagogus, kur guvu apliecinājumu tam, ka emocionāli sarežģītas situācijas darba vidē piemeklē arī citus pedagogus. (Pirmsskolas skolotāja)
 • Apziņa, ka es tāda jauniņā neesmu viena. (Ilze, mākslas pedagogs)
 • Pieredzes stāsti. (Pirmsskolas skolotāja Arta)
 • Regulāras tikšanas ar kolēģiem. Apmaiņa ar pieredzi. Bērnu dārzu apmeklēšana, kur strādā projekta dalībnieki. (Andžela, pirmsskolas skolotāja)

Būtisks jaunajam skolotājam ir arī emocionāls atbalsts, iedrošinājums, stimuls risināt problēmas un nepadoties:

 • Iespēja izrunāt "sasāpējušos" jautājumus un, kopīgi apspriežoties, rast jaunas idejas un iedvesmu darboties tālāk, labāk. (Jolanta, pirmsskolas skolotāja)
 • Iespēja reflektēt par savu pieredzi un analizēt problēmsituācijas. Iespēja runāt par šī brīža aktualitātēm. (Vidusskolas skolotāja)
 • Kuratore, kura spēj iedvesmot un kopēji atrisināt dažādus neskaidrus jautājumus, situācijas. (Līga, pirmsskolas skolotāja)
 • Ir pie kā vērsties pēc padoma jebkurā brīdī. (Liene, pirmsskolas skolotāja)
 • Iedrošināšana un iedvesma, reālas metodes, atbalsts un pieredzes apmaiņa. (Alisa, dabaszinību skolotāja)
 • Līdz šim tikšanās reizēs tiek runāts par dalībniekus interesējošām tēmām, nevienam netiek pārmests, ka kaut ko dara nepareizi, bet tiek sniegti vērtīgi padomi. (Liene, pirmsskolas skolotāja)

Ieguvums ir bijusi iespēja pilnveidot komunikācijas prasmes un sadarbību ar bērniem, vecākiem un kolēģiem:

 • Metodes, kā sadzirdēt un pieņemt bērnu. (Kristīna, pirmsskolas skolotāja)
 • Ieguvums ir labāk apzināties savas dāvanas un spējas, labāk izprast bērna rīcību kādā no problēmsituācijām, vēl pozitīvāka sadarbība ar kolēģiem un bērnu vecākiem. (Ieva, pirmsskolas skolotāja)

Pilnveides programmas aktuālās tēmās papildina dalībnieku zināšanas un prasmes:

 • Jaunas mācību metodes un paņēmieni darbā ar skolēniem ar mācību traucējumiem. (Megija, sākumskolas skolotāja)
 • Iekļaujošās izglītības programmas ieteiktās metodes (Daina, pirmsskolas skolotāja)
 • Jaunas prasmes un zināšanas tehnoloģijās, ko izmantot, lai pilnveidotu un brīžiem pat atvieglotu savu skolotājas ikdienu. (Jolanta, pirmsskolas skolotāja)
 • Zināšanas, kas ir aktuālas, noderīgas un nodarbībās ir pasniegtas jēgpilni. Viss, ko skatāmies nodarbībās, ir praktiski pielietojams ikdienas darbā. (Vidusskolas skolotāja)

Projekta ietvaros ir bijusi iespēja pilnveidoties daudzveidīgi un atbilstoši tam, kas aktuāls:

 • Prasmju pilnveidošana, atgriezeniskā saite no kuratora par vēroto nodarbību. (Daina, pirmsskolas skolotāja)
 • Laika plānošana, uzdevumu diferencēšana. (Pirmsskolas skolotāja Arta)
 • Pārliecība kā jēgpilni mācīt bērnus, pielietot jaunas interesantas metodes, kuras aizrauj bērnus, veidot cieņpilnas attiecības ar bērnu. (Baiba, pirmsskolas skolotāja)
 • Nodarbību plānošanas struktūra. Esmu sākusi izprast, kā diferencēt efektīvāk uzdevumus. Esmu vairāk sākusi saprast bērnus ar uzvedības traucējumiem. (Lelde, pirmsskolas skolotāja)
 • Katra nodarbība mani bagātina. (Ilze, pirmsskolas skolotāja)

Indukcijas gada atbalstam var pieteikties pedagoģijas studiju programmu absolventi gadu pēc studiju pabeigšanas, strādājot izglītības iestādē. Nākamā uzņemšana projektā notiks 2024.gada jūnijā. Tuvākie informācijas semināri par projektu plānoti tiešsaistē 24. janvārī plkst. 10.00; 30. janvārī plkst. 12.00; 5. februārī plkst. 17.00. Uzziņām:

Par Indukcijas gada projektu

Eiropas Sociālā fonda Plus projektu “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas” (Nr. 4.2.2.7/1/23/I/001) īsteno projekta vadošais partneris Latvijas Universitāte un projekta partneri Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Projekta mērķis ir sniegt indukcijas gada atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu skolotāja profesijā.


Citi raksti